​ ​ ​ ​
نامحسین
نام خانوادگي:  نجف زاده
سمت مسئول روابط عمومی
آخرين مدرك تحصيلي كارشناسي
رشته تحصيلي:  مدیریت گردشگری
پست الكترونيكي: hnajafzadeh@qom.ir 
تلفن دفتر: 37717257
تلفن داخلي: 2080
​ ​ ​ ​