ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 آخرین اخبار

  
  
  
  
  
حذف تهاترباپیمانکارانفردیکارمندکاهش هزینه های شهرداریمالی و اقتصادی
بهبود نور تونل ها و زیر گذارهای شهری فردیکارمندکاهش هزینه های شهرداری
در خصوص جشن عید غدیر خمگروهیکارمند
اصلاح ساعت کاریفردیکارمندکاهش هزینه های شهرداریبرنامه ریزی و سرمایه انسانی
اضافه نمودن یک بیت شعر زیبا در عنوان فرم انتصابات گروهیکارمند
ایجاد سازمان حمل و نقل عمومیفردیکارمندحمل و نقل و ترافیک
توافق نامه نویسیگروهیکارمندبهبود نظام پیشنهادهابرنامه ریزی و سرمایه انسانی
1 - 7صفحه بعد

 پیشنهاد دهندگان برتر

 

 

 آمار نظام پیشنهادها

تعداد پیشنهادهای ارائه شده در سال 1395:  672​

تعداد پیشنهادهای مصوب در سال 1395:  64

تعداد پیشنهادهای ارائه شده در سال 1396:  1138

تعداد پیشنهادهای مصوب در سال 1396:  95

Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs