ورود به سایت

 

 

خدمات امور رفاهی کارکنان261021395/05/28 05:30:00 ق.ظ1395/05/28 05:30:00 ق.ظدبیر محترم نظام پیشنهاد های شهرداری قم با احترام ،بازگشت به نامه شماره 96926-4/5/94 و در پاسخ به پیشنهاد شماره 308/002-10/4/94 به استحضار می رساند اولا :تعداد پارکینگ های ساختمان STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadhtmlFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{44D14F97-D87B-4FB2-AC7C-82F5F46470C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js6;166
گالری عکس 234621395/06/06 08:50:48 ق.ظ1395/06/06 08:50:48 ق.ظdiv class="ExternalClassF30BBD3621DE4566869CB53FBD14BD57"><html> <div>پیشنهاد در مورد قسمت گالری و عکس های شهرداری قم داشتیم&#160;<br>اگر امکان دارد کادر سفید رنگی و نوشته زیر STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{28782E5D-D161-4D5F-BE4E-B5A11B1CE36F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
ایجاد کیوسک الکترونیکی دبیرخانه234631395/06/06 08:57:37 ق.ظ1395/06/06 08:57:37 ق.ظdiv class="ExternalClass43FB756AD6274DB9886EB3DD119F3F5B"><html> <div>با توجه به حذف کاربر دبیر خانه معاونت ها در حال حاضر سرگردانی ارباب رجوع و عدم اطلاعات کافی بعضی کارمندان STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{D224F578-6F78-409E-A6DC-4FAEBF4EEE93}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
طرح جمع آوری پسماندهای خشک از هم 234641395/06/06 09:07:17 ق.ظ1395/06/06 09:07:17 ق.ظdiv class="ExternalClassFC5757842B814447B388F86FDF21A1E8"><html> <div>جمع آوری و بازیافت مواد جدا از هم به صورت خشک و غیره در منازل&#160;<br>به این طریق که شهرداری سطل های زباله STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{7CBF596D-E8B8-4694-8B59-A3F54E947142}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
طراحی و نصب اهرم خروج فوق اضطراری و فرار بر روی نمای بیرونی ساختمان های بالای 3 طبقه 234651395/06/06 10:42:05 ق.ظ1395/06/06 10:42:05 ق.ظdiv class="ExternalClass30FA8DC3CC2D47D8AE34F5CBE33DDF6C"><html> <div>اجرای تاسیسات برقی ،مکانیکی و استفاده از مصالح سوختنی ،توسعه شبکه های انرژی ،برق و گاز و بکارگیری تجهیزات STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{2115463C-25E7-4202-80E9-58A1B32880ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
تسریع در اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق ابلاغ مصوبات توسط حوزه های تخصصی234661396/03/07 08:46:28 ق.ظ1396/03/07 08:46:28 ق.ظdiv class="ExternalClass60EBEA0662964A63A63112AC8E264005"><html> <p>​پیشنهاد می گردد به منظور تسریع و بهبود اجرای پیشنهادهای مصوب امر ابلاغ مصوبات توسط حوزه های تخصصی صورت پذیرد STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{93D9B95B-E6C2-4A5C-8152-46798EC2FCC4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
دستگاه تصفیه هوا در اتوبوس ها234671396/03/07 08:46:28 ق.ظ1396/03/07 08:46:28 ق.ظdiv class="ExternalClass5D84895686994089967F2662CF17E2F5"><html> <p>در روزهای گردو خاکی شهر که هر سال این تعداد روز بیشتر می شود و همچنین در وارونگیهای هوایی در پاییز و زمستان STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{678A222E-F1BF-4EDF-9602-CC703304AD2C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
با کیفیت شدن ارایه خدمات رفاهی234681396/03/07 08:46:29 ق.ظ1396/03/07 08:46:29 ق.ظSTS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{96F68C52-0363-41CC-8930-70720CB0B4E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
برنامه ریزی و توسعه234691396/03/07 08:45:53 ق.ظ1396/03/07 08:45:53 ق.ظfont> <span dir="RTL" lang="AR-SA"> <font size="3" color="#000000">علاوه بر این نیز می توان این مستندات را در قالب نرم افزاری تهیه و ارائه نمود</font STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{878D62C5-A8B1-43CE-943C-8110617D664A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
طرح تجهیز نماز خانه های پارک های شهر قم به صندلی های مخصوص اقامه نماز برای افراد بیمار 234701396/03/07 09:12:39 ق.ظ1396/03/07 09:12:39 ق.ظdiv class="ExternalClass64C3BDD3564A45E0BE5E20D90FB3B6A7"><html> <p>​در شرایط فعلی در محل نماز خانه های شهر داری قم در پارک های شهر قم صندلی های مخصوص اقامه نماز برای افراد STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{EDD3A3C2-B06B-495B-A9FC-FF8D35ED8C2F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66

Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs