ورود به سایت

 

 

میز خدمت2568531398/07/25 09:21:48 ق.ظ1398/07/25 09:21:48 ق.ظdiv class="ExternalClassB4AFC59B0E8E4DD0B6394F27E083799E">سر در گمی مراجعین و شهروندان در مراجعه به شهرداری و عدم آشنائی با حوز ه های فعالیت شهرداری با توجه به گستردگی و تنوع STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspxhttp://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{430436D8-4BCE-4049-9015-F316097807F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
طرح جمع آوری پسماندهای خشک از هم 234641395/06/06 09:07:17 ق.ظ1395/06/06 09:07:17 ق.ظdiv class="ExternalClassFC5757842B814447B388F86FDF21A1E8"><html> <div>جمع آوری و بازیافت مواد جدا از هم به صورت خشک و غیره در منازل&#160;<br>به این طریق که شهرداری سطل های زباله STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{7CBF596D-E8B8-4694-8B59-A3F54E947142}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
توافق61441398/07/04 04:19:36 ق.ظ1398/07/04 04:19:36 ق.ظdiv class="ExternalClassA17FB1F550D14DB0AB33B06C71175684">شهرداری ملک های در طرح را پس از تملک تخریب می نماید و انشعابات نیز توسط اداره های آب و برق و گاز بصورت رایگان جمع آوری می STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{FD2824DB-9510-48D7-B554-1D1408C6E71D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
تخصیص مربی ورزش در پارک ها برای ورزش های همگانی61541398/07/04 04:21:15 ق.ظ1398/07/04 04:21:15 ق.ظdiv class="ExternalClass7E6F3C7C01C5490B9FA738B07E14A1C7">با توجه به تجهیز اکثر پارک های سطح استان به وسایل ورزشی مناسب، انجام ورزش صبحگاهی توسط شهروندان مورد استقبال بیشتری قرار STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{BC2597BB-3AD5-4748-8628-6824E70FE464}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
افزایش دیوار نوشته ها (ایمنی، فرهنگی، اطلاعات عمومی، بهداشتی)61641398/07/04 04:22:26 ق.ظ1398/07/04 04:22:26 ق.ظdiv class="ExternalClass84657293DA7C4BFEA1206046BC351666">در حال حاضر بسیاری از شهروندان از اطلاعات عمومی کافی و مناسبی برخوردار نیستند از آنجایی که شهرداری قم در زمینه آموزش و STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{D925ADEF-75FD-48F2-BC19-6CEA82877CC1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
فروش گلدان های سیمانی بزرگ به شهروندان 194811398/07/04 04:22:45 ق.ظ1398/07/04 04:22:45 ق.ظdiv class="ExternalClass7EBCE6A2CAD2469C8D319F807B5BE20A">در بسیاری از نقاط شهر از جمله خیابان شهرک قدس گلدان های سیمانی زیبایی در پیاده روها قرار داده شده است ، اما این امر تنها STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{1A892C9A-E56F-4729-AA39-CC9ACEF5FB76}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
بوستان خاطرات و یاد ها194851398/07/04 04:25:00 ق.ظ1398/07/04 04:25:00 ق.ظdiv class="ExternalClass87918F7F7215487EA7AE8BBA00EA66E0">مطابق با آمار ، سرانه فضای سبز در شهر قم بسیار کم می باشد و از طرفی بوستان ها و فضای سبز هیچگونه جهت دهی برای مشارکت STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{3A11D274-E1B6-4B7B-8888-43ED47C1EA1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
سطل زباله هوشمند194901398/07/04 04:26:19 ق.ظ1398/07/04 04:26:19 ق.ظdiv class="ExternalClass4491E9CEC087435780B0A6045FEC5938">عدم فرهنگ سازی مناسب در راستای تفکیک زباله ها،کمبود شدید سطل های زباله در سطح شهر و معابر،عدم ایجاد انگیزه در شهروندان STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{A1D43E8D-CE53-4C96-BCFA-3EB540DD6F09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
ایجاد انگیزه در شهروندان جهت تفکیک زباله ها از مبدا224011398/07/04 04:28:30 ق.ظ1398/07/04 04:28:30 ق.ظdiv class="ExternalClass23D0143CE91F41EE9B4F64F1DAA2A12E">در حال حاضر تفکیک زباله از مبدا به صورت کامل اجرا نمی شود و چنانچه این فرهنگ در عموم جامعه فراگیر شود می تواند کمک شایانی STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{002A9A56-B725-47F4-BD92-FF15CD0CAE10}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
طراحی و نصب اهرم خروج فوق اضطراری و فرار بر روی نمای بیرونی ساختمان های بالای 3 طبقه 234651395/06/06 10:42:05 ق.ظ1395/06/06 10:42:05 ق.ظdiv class="ExternalClass30FA8DC3CC2D47D8AE34F5CBE33DDF6C"><html> <div>اجرای تاسیسات برقی ،مکانیکی و استفاده از مصالح سوختنی ،توسعه شبکه های انرژی ،برق و گاز و بکارگیری تجهیزات STS_ListItem_GenericListhttp://eportal.qom.ir/pishnehad/Lists/List28/AllItems.aspx0http://eportal.qom.ir/pishnehadFalsehttp://eportal.qom.ir/pishnehad{2115463C-25E7-4202-80E9-58A1B32880ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66

Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs