دبیر نظام پیشنهادهای شهرداری قم گفت:با راه اندازی سامانه تحت وب نظام پیشنهادها مقدمات استقرار نظام پیشنهادهای شهروندی فراهم گردیده است و به زودی دریافت پیشنهادها از شهروندان عملیاتی می گردد. 

پیمان نورالدینی افزود: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شهرداری قم با بهره گیری از نظرات و ایده های زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) می تواند گامی مهم در راستای بهبود خدمت رسانی بردارد.

​ وی تشریح نمود: بدین منظور در سامانه تحت وب نظام پیشنهادها دبیرخانه نظام پیشنهادهای شهروندی ایجاد گردیده است و شهروندان می توانند از طریق انجام ثبت نام و با ورود به کارتابل شخصی خود پیشنهادهای مورد نظرشان را ثبت نمایند.

دبیر نظام پیشنهادها ادامه داد: همچنین به منظور آشنایی شهروندان از روند بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط آنها، امکان مربوطه در سامانه فراهم گردیده است و پیشنهاددهندگان محترم می توانند از قسمت پیشنهادهای من از روند بررسی و نتایج مربوطه مطلع گردند.

نورالدینی خاطرنشان کرد: به منظور بهره گیری از تکنیک طوفان فکری در سامانه نظام پیشنهادها امکان مشاهده پیشنهادهای سایرین فراهم گردیده است وپیشنهاددهندگان محترم می توانند با مراجعه به قسمت کل پیشنهادها تمامی پیشنهادهای ارائه شده را مشاهده نمایند.