​​​​​

در راستای منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری قم و اجرای دستورالعمل " حمایت از پایان نامه های دانشجویی در شهرداری قم " این مرکز با اهداف ذیل از پایان نامه های دانشجویی حمایت می نماید : 

  • تحقق اهداف منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری قم 

  • تشویق دانشجویان و دانشگاهیان به امر پژوهش و تحقیق در حوزه مدیریت شهری 

  • توسعه و ترویج دانش مدیریت شری در بین مجامع علمی و پژوهشیاولویت های پژوهشی مرکز ​​