​​​​

قم، میدان مفید، خیابان بهشت ، ساختمان معاونت خدمات شهری ، طبقه اول مرکز پژوهش های شهرداری 

 
شماره تماس :5-32944204-02