ضرورت و نیاز :

-         فقدان راهبردها و استراتژیهای کلان و جامع توسعه شهری در تمام ابعاد شهر و مرکزی که هماهنگی و تلفیق منسجم آنرا انجام دهد؛

-         جلوگیری از انجام فعالیتها بصورت جزیره ای و مقطعی و استفاده از توان علمی کارکنان توانمند؛

-         توجه به نظام ارزشی دینی و تسری آن در حوزه های مختلف مدیریت شهری و نهادینه شدن نظام ارزشی اسلامی در مدیریت شهری؛

-         مطالعه در خصوص آینده شهری و شهرهای آینده با توجه به نیازهای آینده پژوهی در مدیریت شهری.​