اهداف و راهبردها :

-         افزایش سهم تحقیق و پژوهش در بودجه سالانه شهرداری در قالب پروژه‌های کاربردی و ارتقاء شاخصهای پژوهشی و آموزشی شهری؛

-         ایجاد و توسعه ارتباطات علمی با مراکز و موسسات تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی؛

-         فراهم نمودن شرایط انتشار مجله علمی، آموزشی و پژوهشی با رویکرد موضوعات مدیریت شهری؛

-         باز اندیشی و بازسازی سیاستها و راهبردهای حوزه های مختلف مدیریت شهری

-         ایجاد و توسعه فرآیندهای تحقیقاتی و آموزشی در شهرداری بمنظور افزایش اثربخشی یافته های تحقیقاتی در فعالیتها؛

-         ارتقاء سطح و رتبه علمی پژوهشگران همکار از طریق تهیه و تصویب دستورالعملها.