سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

درخواست های مردمی


فرم درخواست کاشت درخت در منازل و مجتمع های مسکونی:

نام و نام خانوادگی *
شرح درخواست
شماره تلفن همراه
پیوست ها