سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

انتقادات و پیشنهادات


فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات:

نام و نام خانوادگی *
انتقاد یا پیشنهاد؟
موضوع
شرح پیشنهاد یا انتقاد
تلفن تماس
پست الکترونیکی
پیوست ها