سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

قانون حفظ و گسترش فضای سبز

​قانون حفظ و گسترش فضای سبز


شرح    

. لايحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

 ماده ۱ )   بمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر ، میادین ، بزرگراهها و پارکها ، باغات و نيز محل هائی که به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است .
ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين نامه مربوط با رعايت شرايت متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد .

 تبصره ۱ ) اصلاح و  واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام
 مي شود .

 تبصره ۲ ) مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشت  ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه بر خلاف قوانين بود ، با ذكر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد .
 
 ماده ۲ ) شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و سن محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون میباشد.
تبصره – شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان ، پلاک کوبی کنند.

 ماده ۳ ) مأموران شهرداریها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.

 ماده ۴ ) از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان شمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط

 تبصره۱ ) تفكيك اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است

 تبصره ۲ ) در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
      
 تبصره ۳ ) مالکین باغات و محل هائی که بصورت باغ شناخته مي شوند مکلفند به ازاء درختهايی که اجازه قطع آنها از سوي شهرداری صادر میشود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد درخت با بن حداقل ۱۰ سانتي متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند .  
    
 تبصره۴ ) کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی ازا هم وظایف شهرداریها میباشد.

 ماده ۵ ) ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به بموجب آیین نامه های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.

 ماده ۶ ) هر کس درختان موضوع ماده یک (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد ، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال تا ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 تبصره ۱) در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.

 ماده۷ ) گزارش ماموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستري است.

 ماده۸ ) هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم الرعایه است.