تاریخچه سازمان

معرفی سازمان پارکها و فضای سبز


سازمان
پارکها و فضای سبزدرسال۱۳۷۵ پس ازتصویب اساسنامه وابلاغ آن ازسوی وزارت محترم کشوردرشهرداری قم تأسیس شده است.این سازمان یکی ازتخصصی ترین
سازمانهای شهرداری محسوب می شودکه براساس نوع فعالیت واهداف ویژه ای ک درماده۳اساسنامه بدان اشاره نموده،وظیفه دارد درجهت«ایجادونگهداری واداره
کلیه امورپارکها،فضای سبز،میادین،وسایل تفریحی،انجام هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی درارتباط بامسائل فضای سبز وطرح وبرنامه ریزی درجهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی وبنیادی»اهتمام ورزدوروشن است جهت نیل به امورنیازاست تاسازمان ازتوان فنی وکادرتخصصی برخوردارگردد،فلذاطی ۱۰سال گذشته بیش از۲۵نفر کارشناس درگرایشهای مختلف جذب سازمان گردیده اند.سازمان به منظورکنترل ونظارت تمام فعالیتهای امانی و پیمانی،واحدی راتحت عنوان نظارت دائرنموده که این واحد تمام اقدامات ابراساس اصول علمی وفنی منطبق نموده تاهرحرکتی باپشتوانه کارشناسی صورت پذیرد. درشهرقم مجموعاً ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ مترمربع فضای سبزوجود دارد که ازاین مقدار۲.۵۰۰.۰۰۰مترمربع پارکهای شهری وتفریحی ومابقی بصورت فضاهای سبزجنگلی،میادین،رفیوژهاوکمربند سبزاست.آنچه درحرکت مناسب سازمان،خلل ایجاد می کندعدم وجودمنابع درآمدی درسازمان است،گرچه سازمان مستقل است ولیکن بدلیل ضعف این منابع،وابستگی به مرکزهنوز باقی است،تقویت منابع درآمدی ویااصلاح آنها می تواند سازمان رااز هزینه بربودن به یک سازمان درآمدزا تبدیل نماید.سازمان دارای برنامه های بلندمدت ومیان مدتی است که تحقق آنهامی توانددست آوردهای زیررا به همراه داشته باشد:
۱- توسعه فضاهای سبزشهری ورسیدن به سرانه های استاندارد۷مترمربع.
۲- ایجاد شبکه آب خام وجداسازی آب شرب ازشبکه داخلی فضاهای سبز(پس ازاصلاح طرح جامع آب خام فعلی).
۳-توسعه فضای سبزحفاظتی به منظورجلوگیری ازنفوذ بادهای گرم وخشک وکمک به تلطیف هوا.
۴- شناسایی ومبارزه باآفات وبیمارهای گیاهی.
۵- تثبیت وپراکنش گونه های گیاهی سازگاربااقلیم قم.
۶- تهیه طرح جامع فضای سبزشهرونیزفن آفات وبیماریهای گیاهی.
۷- توسعه شبکه های آبیاری تحت فشاربه منظوراستفاده بهینه ازمنابع آبهای زیرزمینی وشرب شهر.
۸- بهسازی واستاندارسازی مبلمان شهری ووسایل بازی درسطح شهر.
۹- مبلمان وتجهیز پارکهای جنگلی وتبدیل آنها به پارکهای شهری.
۱۰- رشد سرانه فضای سبزواستانداردنمودن آن(۱۵-۳۰ مترمربع جهت شهرهای گرمسیری).

نیازها:

۱- داشتن مکانی ثابت جهت ستاد مرکزی سازمان به منظورمدیریت فضای سبزشهر.
۲-
تخصیص اعتبارات کافی به جهت توسعه شبکه ومنابع آب خام به گونه ای که به۲۷حلقه چاه فعلی و۲۶حلقه دیگر مجموعه اضافه شده وبراساس پیش بینی اولیه۷/۱۶ میلیارد تومان اعتبارمورد نیاز تقویت منابع واحداث شبکه آبرسانی نیازمی باشد.
۳-
تخصیص اعتبار به منظورجبران فضای سبزجنگلی نابود شده دراثربرودت هوادرزمستان گذشته به گونه ای که حداقل۶۰۰هکتارازاراضی زیتونکاری نیاز به بازکاشت مجددداشته وهمچنین بانابودی اندامهای هوایی درختان اکالیپتوس،درختکاری درشوارع می بایست تقویت شود.
۴- پیش بینی درصدی ثابت ازبودجه سالانه شهرداری،به منظورتعریف پروژه های فضای سبزدرمناطق.
۵- تکمیل کادرفنی،تخصصی سازمان براساس چارت سازمانی مصوب به منظورکنترل وهدایت پروژه های فضای سبز درسطح شهر.