معرفی هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز: 


  • مهدی اصفهانیان مقدم

معاون محترم خدمات شهری شهرداری قم به عنوان ریاست هیئت مدیره 

  • سعيد رمضاني

مشاور شهرداركلانشهر قم  

  • مهندس محمدرضا حاجي رضا

عضو هییت مدیره       

  • محمد صادقی

عضو هیئت مدیره

  • حسين رضايي نسب

مدیرعامل  سازمان پارکها و فضای سبز