سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

گزارش عملکرد سال 1391

​گزارش عملکرد سال 1391


​متن گزارش عملکرد .....