سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

گزارش عملکرد سال 1393

گزارش عملکرد سال 1393


​​متن گزارش عملکرد .....