دولت و ملت، همدلی و همزبانی

معرفی اعضای سازمان

معرفی مدیر عامل:


مهندس اسماعيل فتحی

 • مدیرعامل سازمان زيباسازی كلانشهر قم


معرفی هیئت مدیره:


مهدی اصفهانیان مقدم

 • رئیس هیأت مدیره
 • معاون خدمات شهری شهرداری قم  

سعید رمضانی

 • عضو هیأت مدیره
 • مشاور هنری شهردار محترم 

حمید رضا بیطرفان

 • عضو هیأت مدیره
 • مدیر امور مجامع و حسابرسی شهرداری قم 

علی حاجی رضا

 • عضو هیأت مدیره
 • مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم 

علی اکبر رحیمی

 • دبیر هیأت مدیره
 • مدیر مرکز بحران و سامانه ۱۳۷ شهرداری قم 

حسین مطلوبی

 • عضو هیأت مدیره
 • مسئول آموزش معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم