شروع:1394/02/13 08:14 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

ایجاد text box از از نوع password

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#ctl00_ctl40_g_adc83763_93c6_415a_a00f_d008df8e71b7_FormControl0_V1_I1_T2').attr('type', 'password');
});
</script>

این اسکریپ را در یک وب پارت ویرایشگر محتوا کپی می کنید و به جای ctl00_ctl40_g_adc83763_93c6_415a_a00f_d008df8e71b7_FormControl0_V1_I1_T2'

اسم کنترل خودتان را کپی می کنید .

برای بدست آوردن آن از فایر باگ استفاده کنید ​

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#ctl00_ctl40_g_adc83763_93c6_415a_a00f_d008df8e71b7_FormControl0_V1_I1_T2').attr('type', 'password');
});
</script>

این اسکریپ را در یک وب پارت ویرایشگر محتوا کپی می کنید و به جای ctl00_ctl40_g_adc83763_93c6_415a_a00f_d008df8e71b7_FormControl0_V1_I1_T2'

اسم کنترل خودتان را کپی می کنید .

برای بدست آوردن آن از فایر باگ استفاده کنید ​

01394/02/13 08:14 ق.ظ1394/02/13 08:14 ق.ظخیرDevelop
0
1393/10/23 07:08 ب.ظ
گفتمانی برای نمایش وجود ندارد