ویرایش:1394/07/11 10:34 ق.ظ
Picture Placeholder: mostafa rafiei
Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei

نحوه دادن دسترسی خواندن به یک گروه خاص در لیست شیرپوینتی

 ابتدا یک گروه در قسمت تنظیمات حقوق دسترسی سایت ایجاد کنید  حال می خواهیم به این گروه در یک لیست اجازه خواندن بدهیم و دیگر اجازه های خواندن را از لیست برداریم .
از قسمت تنظیمات لیست روی حقوق دسترسی برای این لیست کلیک می کنیم

عکس یک.PNG 

 
 

عکس دو.PNG 

در حالت پیشفرض دسترسی های لیست  از سایت به ارث برده می شود .ابتدا ارث بری دسترسی ها را از سایت قطع می کنیم .

عکس سه.PNG 

در این حالت شما می توانید دسترسی های لیست را ویرایش کنید .

عکس چهار.PNG 

 

گروه هایی که می خواهید در سایت دسترسی نداشته باشند را انتخاب کنید و بر روی برداشتن حقوق دسترسی کلیک کنید .

 

عکس هفت.PNG 

گروهی که می خواهید به آن دسترسی خواندن یا هر دسترسی دیگری را بدهید انتخاب کنید و ویرایش حقوق درترسی را کلیک کنید .

 عکس شش.PNG

داخل صفحه دسترسی  گروه می شوید و آنجا می توانید تیک دسترسی مورد نظر خود را بزنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید .

 

عکس هشت.PNG

اگر نام گروه دسترسی یا فرد مورد نظر وجود ندارد می توانید با زدن دکمه اعطای دسترسی وارد صفحه جدید شده و اسم فرد یا گروه را انتخاب نمایید و به آن دسترسی بدهی عکس شماره نه.PNG

 و اسم فرد یا گروه را انتخاب نمایید و با زدن دکمه نمایش گزینه ها به  آن دسترسی دهید و دکمه اشتراک را بفشارید

عکس ده.PNG 

Picture Placeholder: mostafa rafiei
  • mostafa rafiei
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: mostafa rafiei" />
mostafa rafiei
 ابتدا یک گروه در قسمت تنظیمات حقوق دسترسی سایت ایجاد کنید  حال می خواهیم به این گروه در یک لیست اجازه خواندن بدهیم و دیگر اجازه های خواندن را از لیست برداریم .
از قسمت تنظیمات لیست روی حقوق دسترسی برای این لیست کلیک می کنیم

عکس یک.PNG 

 
 

عکس دو.PNG 

در حالت پیشفرض دسترسی های لیست  از سایت به ارث برده می شود .ابتدا ارث بری دسترسی ها را از سایت قطع می کنیم .

عکس سه.PNG 

در این حالت شما می توانید دسترسی های لیست را ویرایش کنید .

عکس چهار.PNG 

 

گروه هایی که می خواهید در سایت دسترسی نداشته باشند را انتخاب کنید و بر روی برداشتن حقوق دسترسی کلیک کنید .

 

عکس هفت.PNG 

گروهی که می خواهید به آن دسترسی خواندن یا هر دسترسی دیگری را بدهید انتخاب کنید و ویرایش حقوق درترسی را کلیک کنید .

 عکس شش.PNG

داخل صفحه دسترسی  گروه می شوید و آنجا می توانید تیک دسترسی مورد نظر خود را بزنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید .

 

عکس هشت.PNG

اگر نام گروه دسترسی یا فرد مورد نظر وجود ندارد می توانید با زدن دکمه اعطای دسترسی وارد صفحه جدید شده و اسم فرد یا گروه را انتخاب نمایید و به آن دسترسی بدهی عکس شماره نه.PNG

 و اسم فرد یا گروه را انتخاب نمایید و با زدن دکمه نمایش گزینه ها به  آن دسترسی دهید و دکمه اشتراک را بفشارید

عکس ده.PNG 

01394/07/11 10:16 ق.ظ1394/07/11 10:34 ق.ظخیرآموزشی
0
1393/10/23 07:08 ب.ظ
گفتمانی برای نمایش وجود ندارد