​ردیف​​​حوزه تخصصیعنوان خدمتمشاور عالی حوزه1


امور مناطق
 • بازدید مستمر از مناطق و ارائه پیشنهادات لازم
 • نظارت و سرکشی به پروژه های مناطق
 • ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی مناطق
 • بررسی وضعیت مالی پروژه های مناطق
 • نظارت بر امور تملکات مناطق
 • همفکری با شهرداران مناطق
 • همکاری با مرکز پژوهشها


مهدی خراسانیان
2

برنامه ریزی و سرمایه انسانی
 • اصلاح ساختار سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم
 • بررسی و پیاده سازی سیاست های تحول سازمانی
 • نظارت بر بازمهندسی فرآیندها
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • ارائه راهکارهای بهره وری سازمانی
 • نظارت بر ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • طراحی، تدوین و نظارت بر برنامه های توانمندسازی کارکنان
 • همکاری با مرکز پژوهشها
حسن زارعی متین
3
خدمات شهری و اجتماعی
 • ورود به شاخه های زیرمجموعه و ارائه پیشنهادات لازم
 • بازدید مستمر از پروژه ها
 • نهادینه سازی رویکرد علمی در حوزه خدمات شهری
 • همفکری در زمینه سیاست گذاری های کلان
 • آینده پژوهی و الگوهای بین المللی
 • تهیه مقالات و جزوات علمی
 • همکاری با مرکز پژوهشهاعبدالحسین نیکجو

4

زیربنایی و شهرسازی
 • بازدید مستمر از پروژه های عمرانی کلان و ارائه پیشنهادات لازم
 • ارائه پیشنهادات برای تسریع اجرای پروژه ها
 • همکاری در طراحی پروژه های استراتژیک
 • نظارت و کنترل پروژه های عمرانی
 • طراحی و سیاست گذاری تملکات پروژه ها
 • همفکری با مهندسین معمار در طراحی پروژه های شهری
 • نظارت مستمر بر اجرای معماری پروژه ها با تکیه بر پیاده سازی الگوی معماری اسلامی - ایرانی
 • نظارت و ارائه راهکارهای نوین در سامانه های حمل و نقل
 • همکاری با مرکز پژوهشها

غلامرضا جانقربان


5


ستادی
 • ورود به شاخه های زیرمجموعه و ارائه پیشنهادات لازم
 • پیگیری ویژه در سطوح عالی
 • هماهنگی و همگرایی بین مدیران
 • هماهنگی با دستگاه های استانی


خلیل فقیری


6

فرهنگی
 • بازدید مستمر از طرح های فرهنگی و ارائه پیشنهادات لازم
 • سیاست گذاری برنامه های فرهنگی
 • بررسی و نظارت بر پروژه های فرهنگی
 • بررسی و تطبیق طرح ها و برنامه های فرهنگی با سیاست های فرهنگی کلان نظام
 • هماهنگی امور و اقدامات فرهنگی بین دستگاهی
 • همفکری و ارائه طرح به سازمان فرهنگی ورزشی
 • طراحی برنامه های فرهنگ شهروندی
 • بررسی و ارائه طرح های ویژه قرآنی
 • همکاری با مرکز پژوهشها

سیدمحمدرضا مصطفوی7

مالی اقتصادی
 • بررسی فرآیندهای مالی و ارائه پیشنهادات لازم
 • نظارت بر امور حسابداری سازمان ها و مدیریت مجامع
 • بررسی، نظارت و ارائه پیشنهاد در امور قراردادها
 • هماهنگی واحدها در امور مالیاتی
 • نظارت بر فرآیند بودجه ریزی
 • ارائه طرح و راهکار در تأمین مالی
 • پیگیری ویژه طرح عرضه اوراق بهادار پروژه های شهری
 • ایده پردازی و همفکری در خصوص طرح های سرمایه گذاریمحسن نصیری
​8
دبیرخانه
 • همفکری و کمک اجرایی به حوزه های تخصصی
 • امور جاری مشاورین از قبیل وضعیت قراردادی، تجهیز محیطی، امور رفاهی و...
 • بررسی و پایش کارکردی حوزه های تخصصی
 • برنامه ریزی مدون برای دبیرخانه و حوزه های تخصصی مشاورین
 • هماهنگی و همگرایی مشاورین
 • امور عقد تفاهمنامه های شهرداری
 • همکاری با مرکز پژوهشهاعبدالحسین نیکجو

سیدمحمدرضا فارغیان