مشاورین عالی شهردار (مشاورین راهبردی)

تعریف:  مشاورین راهبردی شهردار به اشخاصی اطلاق می گردد که جهت تحقق اهداف کلان و برنامه های شهرداری با استفاده از توان علمی و تجربیات خود، با پیشنهاد طرح ها و برنامه های جدید و ارائه مشاوره های علمی، تخصصی و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه استراتژیک شهرداری، به شهردار مساعدت می نمایند.

اهم وظایف :

 1. تلاش در جهت به کارگیری شیوه های علمی نوین در شهرداری
 2. مشارکت در تغییر نگرش و بینش همکاران جهت بکارگیری روش های علمی در شهرداری
 3. تلاشی در جهت ارتقا فرهنگ برنامه محوری در شهرداری
 4. پیش بینی نیازهای آینده شهر و شهرداری و ارائه پیشنهادهای لازم
 5. همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک شهرداری
 6. مشارکت در ارائه طرح ها وبرنامه های شهرداری در شورای محترم شهر جهت تصویب
 7. مشارکت در اجرای برنامه های مصوب در شهرداری
 8. مشارکت در تهیه نتایج برنامه و تهیه گزارشات مورد نیاز
 9. همکاری و هماهنگی با سایر مشاورین و شرکت در جلسات
 10. پیگیری و تشکیل هسته های علمی مورد نیاز شهرداری
 11. ارتباط و تعامل سازنده با مراکز علمی و دانشگاهی
 12. ارتباط موثر با شهرداری سایر کلان شهرها به منظور استفاده از تجربیات ایشان و ارائه تجربیات شهرداری کلانشهر قم
 13. ارتباط با رسانه های گروهی و ارائه گزارش فعالیت های علمی شهرداری
 14. مساعدت در ایجاد، حفظ و ارتقا فرهنگ سازمانی مثبت متناسب با شهرداری شهر کریمه اهل بیت (س)
 15. اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی به منظور ارتقا سطح کیفی مدیران شهرداری
 16. مساعدت و راهنمایی در ارائه بولتن های علمی گزارش عملکرد شهرداری
 17. شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی مرتبط با فعالیت های شهرداری و برگزاری اینگونه جلسات در کلانشهر قم
 18. ترویج فرهنگ استفاده از خدمات مشاورین در شهرداری
 19. تلاش در جهت ایجاد مبانی علمی و تحکیم فرهنگ بهره وری در شهرداری
 20. راهنمایی و مساعدت در ایجاد بانک اطلاعات علمی و فرهنگ اطلاع رسانی
 21. ارائه خدمات مشاوره مورد نیاز شهرداری