معاون خدمات شهری و امور اجتماعی

اداره کل امور اجتماعی وزائرین

اداره گردشگری و امور زائرین

واحد فرهنگی --- واحد خدمات شهری وامور رفاهی زائرین ---- واحد اطلاع رسانی و راهنمای زائرین --- واحد گشت و تورهای قم گردی ​