داروخانه

ردیفنام داروخانهنام مسئولآدرستلفن
1اسماعيل بيگاسماعيل بيگخ امام، نرسيده به ميدان سعيدی، روبروی دارای6600612
2اکرمیاکرمیخ طالقانی روبروی بيمارستان نکويی7718281
3بقيت الله اعظم-بعد از 24 متری نبش ک 278853985
4خادم-خ امامزاده ابراهيم8820681
5دهقاندهقانخ توحيد8853985
619 دی خ 19 دی7705888
7زرين اقبالزرين اقبالم شهداء7742350
8سعيدیسعيدیم نکويی7725348
9شريفايیشريفايیشهرک امام حسن66558000
10مفتخرمفتخرخ طالقانی، روبروی بيمارستان نکويی7718281
11مير هاشمیمير هاشمی45 متری عمار ياسر، نبش ک 67703001