سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksامور زیربنایی

​​شرح وظایف کمیسیون امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر قم


كميسيون عمران افزون بر رسيدگي به طرح ها ولوايح ارجاعي از سوي رياست شورا، 

وظايف مشروحه ذیل را نيز انجام و گزارش آن را به شورا ارائه ميكند. 

1 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر ( موضوع بند 11ماده 71)

2 - نظارت بر حفر مجاري ومسيرهاي تاسيسات شهري ( موضوع بند 22 ماده 71) 

3 - نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها ، ميادين وفضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه ( موضوع بند 23 ماده 71) 

2-10-پيگيري و نظارت بر حسن انجام ماده 99 و تبصره هاي آن در مورد تعيين و حفظ حريم شهر توسط مستحدثات عمراني ثابت و ضروري 

2-11-پيگيري و نظارت بر حسن انجام مفاد ماده 100 

2-14-پيگيري و نظارت بر حسن انجام وظيفه شهرداري درمورد تملك ، تجميع و تفكيك خانه ها و مستغلات واقع در بافت هاي كهن و فرسوده شهري به منظور نوسازي مداوم و مستمر( موضوع ماده 111)

3-1- پيگيري ونظارت بر تهيه و تدوين « برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر» كه بايد براي مقاطع پنجساله تهيه شود ( ماده 15) 

3-2-پيگيري و نظارت و تصويب نقشه هاي طرح هاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري ( موضوع ماده 16) 

3-3-پيگيري و نظارت بر رعايت ضوابط ارتفاع و نماسازي در پروانه هاي ساختماني (موضوع ماده 23) 

3-5-پيگيري ونظارت بر امر صدور پروانه احداث ساختمانهاي جديد در زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خيريه به منظور تنظيم جمعيت شهر ( موضوع تبصره 4 ذيل ماده 26)

3-7-پيگيري و نظارت بر امر تملك و تصرف اراضي و املاك واقع بين حد مصوب فعلي شهر تا حد نهايي مشخص شده در نقشه جامع ( موضوع ماده 31)

4-1- بررسي و اعلام نظر به شوراي شهر در مورد واگذاري املاك تمليكي شهرداري به شركتها و موسسات ( موضوع ماده 1) 

7-پيگيري و نظارت برحسن اجراي كليه آيين نامه هايي كه فعاليت شهرداري مستلزم تخصيص بودجه عمراني باشد. 

8-پيگيري و نظارت برحسن اجراي مصوبات« شوراي عالي شهر سازي و معماري »، «نظام مهندسي و كنترل ساختمان » ، « آيين نامه طرح ساختمان در برابر زلزله» و « آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله».


تصویب: 

1- مطالعات مهندسي پروژه ها يا طرحهاي عمراني شهرداري مركز ، نواحي و سازمانهاي وابسته 

2- طرح هاي جامع يا تفصيلي

3- نقشه خيابانها ، معابر و گذرگاهها

5-نقشه پاركها، فضاهاي سبز و فضاهاي آزاد

7-نقشه كليه ساختمانهاي عمومي شهرداري مركزي و شهرداريهاي مناطق 

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .

23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها .ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .

34- بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .

​​​​​​​​کمیسیون امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر قم

 

​​​​

مصطفی سعادت‌طلب

سمت: رئیس کمیسیون

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی معماری
پست الکترونیکی:msaadat@qom.ir

 

 ناصر رعیت‌پور قمی

سمت: نایب رئیس کمیسیون
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مدیریت دولتی
پست الکترونیکی:nraeeat@qom.ir

​محمود مسگری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی:

ولی‌اله بیاتی

 آخرین ​مدرک ​تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:فقه و مبانی حقوق اسلامی
پست الکترونیکی​: vbayati@qom.ir

محسن عابدینی‌پور

سمت: منشی کمیسیون 
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

​رشته تحصیلی: عمران
پست الکترونیکی:mabedinipor@qom.ir

سید محمد آتش‌زر

آخرین مدرک تحصیلی:خارج حوزه - لیسانس - فوق لیسانس
رشته تحصیلی:علوم سلولی و ملکولی - ميكروبيولوژي
​پست الکترونیکی: smatashzar@qom.ir
​​

وحید شایسته‌ نیک

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:عمران- معماری - راه ترابری
پست الکترونیکی: ​vshayesteh@qom.ir

​​
​​​​