سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پنجمین نطق قبل از دستور دکتر عواطف رستمی در یکصد شصت و سومین جله رسمی وعلنی شواری اسلامی شهر قم