رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سرمایه گذاریخارج حوزه - لیسانس - فوق لیسانس علوم سلولی و ملکولی - ميكروبيولوژي
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قمکارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - دانشجوی دکترای محیط زیست
رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قمکارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامی
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و عضو هیئت رئیسهکارشناسی زبان وادبیات عربی
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائریندکتری پزشکی
نائب رئیس کمیسیون امور زیربناییکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعیمهندسی مکانیک، خارج فقه و اصول- فارغ التحصیل ممتاز از تخصصی تبلیغ حوزه
رئیس کمیسیون امور زیربناییکارشناسی ارشد مهندسی معماری
عضو کمیسیون امور زیربناییکارشناسی ارشد عمران- معماری - راه ترابری
عضو کمیسیون امور زیربناییکارشناسی ارشدعمران
عضو کمیسیون خدمات شهری و امور زائریندکترا پزشکی
سخنگوی شورا و عضو هیئت رئیسهدکتری تخصصی زبانشناسی انگلیسی
عضو کمیسیون حقوقی و نظارتفوق تخصص روانپزشکی
 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجهکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و شهرهوشمند و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارتکارشناسی ارشدمعماری کامپیوتر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم و خزانه دارکارشناسی ادبیات زبان انگلیسی
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارتکارشناسی فیزیوتراپی
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعیکارشناسی امور تربیتی
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و عضو هیئت رئیسهدانشجویی دکترا مدیریت
عضو کمیسیون حقوقی شوراکارشناسی جغرافیای سیاسی
عضو کمیسیون خدمات شهریکارشناسی ارشد

​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​